Общи данъчни услуги

В днешната все по-сложна и взаимосвързана бизнес среда, е от решаващо значение компаниите да бъдат адекватни на бързо променящите се данъчни, правни и регулаторни изисквания. Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните  постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности  за гарантиране на техните интереси.

Данъчните услуги, които предоставяме обхващат следните области:

 Услуги по спазване, разясняване и прилагане на данъчното законодателство:

 • Изготвяне и проверка на годишни данъчни декларации по ЗКПО и данък върху доходите на физическите лица, данъчни декларации съгласно Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за местните данъци и такси.
 • Консултации във връзка с изготвянето на данъчни декларации.
 • Данъчни и други регистрации,  попълване и подаването на заявления и документи, както и последващото предоставяне на данни и информация. спазване на изискванията на ЗДДС, вкл. изготвяне на дневници и декларации.
 • Съдействие и контакти с приходната администрация и с други административни органи, когато е необходимо да представите или подадете документи, заявления или формуляри, изисквани по закон.
  • удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения;
  • удостоверение за платени в България данъци;
  • удостоверения за декларирани данни пред органите на НАП;
  • удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни физически и юридически лица.
 • Съдействие и консултация по предстояща данъчна ревизия включваща предварително установяване за допуснати грешки при отразяване на отделните сделки, събития и операции. Оптимизация и идентификация на допуснати грешките и възможностите им за отстраняване или коригиране.
 • Уведомяване и консултации по практическото прилагане на промени отнасящи се до данъчното, осигурителното, търговското,  и трудовото законодателство.

Консултации  и  изготвяне на документи във връзка с националното и международно данъчно облагане:

 • Касаещи Kорпоративен данък,  Данъци върху разходите, Данъци при източника, Косвени данъци (ДДС и акцизи), Данък върху доходите на физическите лица, Местни данъци и такси.
 • Консултации по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Съдействие при изготвяне на документи за възстановяване на данък при източника.
 • Консултации и определяне на най-изгодния данъчният ефект при сделки между местни и чуждестранни контрагенти.
 • Консултации отнасящи се до инвестиции в страната и определяне на регулаторни изисквания.

Консултации и предоставяне на услуги касаещи социалното и здравното осигуряване

 • Консултации спомагащи за определянето на  осигурителния статус на ръководния състав и персонала, както и определяне на компонентите на възнаграждението и осигурителния доход.
 • Попълване и подаване на документи и декларации.
 • Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването.

Консултации и услуги във връзка с преобразуване

 • Консултации относно данъчните ефекти при преобразуване на Търговско дружество чрез  вливане, сливане, разделяне и отделяне.

Съдействие във връзка с данъчни ревизии и данъчна защита

 • Текуща помощ и съдействие при наличие на данъчна ревизия или проверка от органите на НАП, съдействие при подготовката на писмени обяснения, справки и други документи, участваме в срещи и обсъждания на проблемните моменти, установени при ревизията.

Консултации, определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при извършване на специфични търговски сделки:

 • Консултации в областта на данъчното законодателство – ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗАДС, ДОПК;
 • Данъчна защита при проверки и ревизии;
 • Данъчно представителство;
 • Данъчен одит – проверка на стопанските операции и правилността на тяхното данъчно третиране;
 • Предоставяне на информация за последните изменения в данъчното законодателство.

Консултации, определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при извършване на специфични търговски сделки