Общи счетоводни услуги

Спестявайки Ви време и усилия ние предоставяме прецизно и качествено комплексно и частично счетоводно отчитане и годишно приключване в съответствие с националните и международните стандарти за предприятия от всички сфери и отрасли и в зависимост от нуждите и спецификата на Вашия бизнес.

В много от случаите разрастващият се бизнес се възползва от възможността да изнесе основни производствени звена или производствени мощности извън страната. Подобна политика е успешна за редица наши клиенти. По такъв начин се избягват загуби и преразход на ресурси. ВЛВ – КОРЕКТ ООД предлага услуги свързани с рутинните задачи на счетоводството и контрола на фирмените документи.

Нашите специалисти обсъждат с клиентите ни всички несъответствия, забележки или възможности, като участват в процеса на въвеждане на нови и подобрени счетоводни процедури, за да може счетоводството на вашата фирма да отговаря на актуалните изисквания и правни разпоредби за страната.

ВЛВ – КОРЕКТ ООД извършва широк набор дейности и Счетоводни услуги. За всеки наш клиент създаваме индивидуален сметкоплан и поемаме текущите счетоводни дейности, като:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път;
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС и подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние;
 • Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план;