Правни услуги

  • изготвяне и поддържане на фирмена документация от правен характер – организиране и провеждане  на общи събрания на съдружници и акционери, изготване на протоколи, покани, решения и др.
  • поддържане на актуални документи от правен характер – организиране и провеждане на регстрации и промени в регистрацията на  търговеца
  • правно обслужване на дейността – изготвяне на документи от правен характер, юридически консултации, участие в преговори
  • представителство пред съд и съдебна администрация
  • предоставяне на текуща правна информация
  • защита на  кредитори /или длъжник/  в производства за несъстоятелност
  • организиране и провеждане на процедура по ликвидация на търговски дружества

Услугите за фирми се осъществяват по  отделно възлагане или на абонаментен принцип на основание договор за предоставяне на услугата ФИРМЕН АДВОКАТ.