Труд и работна заплата

Фокусирайте се по-лесно върху централните аспекти от Вашия бизнес като оставите на нас цялата административна работа, свързана със счетоводството, заплатите и осигуровките на Вашата фирма.

Неразделна част от нормалното функциониране на една компания е управлението на Човешките Ресурси. ВЛВ – Корект предоставя цялостна услуга по администриране на персонала, за да гарантира, че трудовите правоотношения са прозрачни и акуратни, документацията е изрядна и заплатите и осигурителните вноски се изплащат навреме. С други думи – ние обслужваме административния аспект на отношенията Ви с Вашите служители. В това число влизат следните услуги:

 • Изготвяне на граждански договори и хонорарни сметки;
 • Изготвяне и регистриране по електронен път на уведомления по чл. 62 от КТ в компетентната териториална дирекция на НАП;
 • Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите;
 • Изготвяне на заповеди за назначаване и освобождаване на служители;
 • Оформяне на трудови и осигурителни книжки;
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения и декларации;
 • Изчисляване на месечни ведомости за работна заплата и свързаните с тях данъчни и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни нареждания към Национална агенция по приходите;
 • Подготвяне на документация за Бюрата по труда;
 • Подаване на информация за осигурените лица в Национална агенция по приходите;
 • Изготвяне на документи за осигурителен стаж и доход – служебни бележки и удостоверения;
 • Взаимодействие със служби по трудова медицина и други органи, отнасящи се до специфични изисквания на трудовото законодателство.­

Допълнителни ТРЗ услуги:

 • Плащане на дължимите осигурителни и данъчни задължения чрез сметка на Доверителя;
 • Автоматизиране на процесите по обработка на месечните ведомости;
 • Отдаване на финансово-счетоводни специалисти при конкретни проекти.­